top of page
Image by Peter Herrmann

MEDLEMSKAP

INNs medlemmer er kunnskapsrike og kvalifiserte aktører innen kulturfeltet. Vi må delta på feltet uten å møte eksotifisering, marginalisering og diskriminering. INNs medlemmer ønsker et trygt yrkesliv og kulturliv. Vi ønsker et rom der man kan rapportere inn diskriminering og kritikkverdige forhold i kunst og kulturfeltet.

KONTINGENT OG MEDLEMSKATEGORIER

INNs medlemskategorier:

  1. Ordinære medlemmer: 500,-

  2. Støttemedlem: 500,-

  3. Institusjon/organisasjon: 1.500,-

  4. Student/arbeidssøkende: 200,-

 

Medlemskontingenten har i tillegg en pris forbeholdt studenter og arbeidssøkende. 

 

Det er opp til hvert enkelt ordinært medlem å selv bestemme priskategori.

Institusjoner/organisasjoner og støttemedlemmer betaler den fastsatte prisen. 

Facilities

KONTAKT OSS

Takk!

INNs 10 BUDSKAP 

01

INNs medlemmer er profesjonelle utøvere, eller har tillitsverv eller arbeidsplass på kulturfeltet. Som etniske minoriteter regner vi samer, nasjonale minoriteter og personer med bakgrunn fra Asia, Afrika og Latin-Amerika. 

02

Mangfold og representasjon er viktige demokratibyggende prinsipper. INN vil jobbe aktivt for at etniske minoriteter får delta på lik linje med alle andre. INN vil bidra til å bekjempe diskriminering som skjer på grunnlag av flere samvirkende forhold, slik som rase, kjønn, klasse og seksuell legning.

03

INN ønsker at norsk kultur og kulturstøtte skal være mer tilgjengelig for alle, uansett etnisk bakgrunn, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, geografisk tilhørighet eller sosial bakgrunn. Vi er for inkluderende og tilgjengelige søknadsprosesser og for at etablerte maktstrukturer og nettverk skal brytes ned slik at alle talenter kan få muligheter og tilgang.

04

Rasisme begrenser både etniske minoriteters muligheter i norsk kunst- og kulturliv og kulturlivets mulighet til å oppnå utvikling, vekst og kvalitet. Diskriminerende holdninger og praksiser hindrer både det etablerte kulturlivet og minoritetskunstnere selv i å se, anerkjenne og benytte etniske minoriteters talent og kompetanse.

05

Mange minoritetskunstnere opplever eksotifisering, symbolsk representativitet og marginalisering. Eksotifisering og symbolsk representativitet fører til at man kan oppleve minoritetsbakgrunnen som en kunstnerisk tvangstrøye.

06

Vi ønsker et trygt yrkesliv og kulturliv uten eksotifisering og marginalisering.

07

Vi har et brennende ønske om et rom der man kan rapportere inn diskriminering og kritikkverdige forhold i kunst og kulturfeltet.

08

Vårt arbeid har klare sosiale, kulturelle og kommersielle fordeler for norsk kulturliv og for landet for øvrig. En god representativitet i norsk kultur, særlig på skapersiden, borger for kvalitet, er demokratisk byggende og bidrar til at Norge også i fremtiden vil være et land preget av samhold og felles forståelse.

09

Talent er overalt – mulighetene ikke! INN vil jobbe aktivt for at etniske minoriteter får delta på lik linje med alle andre. Veien mot et reelt mangfoldig kulturliv med autentisk og varig representasjon MÅ skapes i samarbeid med oss.

10

Et mangfoldig og inkluderende kulturliv er vår største ubrukte mulighet, ikke vår største utfordring.

bottom of page