top of page

VI SKAL INN

INN fremmer kulturelt mangfold på tvers av det norske kulturfeltet.

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn

INN - etniske minoriteter i norsk kulturliv er en medlemsorganisasjon som representerer kunstnere og kulturarbeidere med samisk, nasjonal og etnisk minoritetsbakgrunn. Vi fremmer kulturelt mangfold på tvers av det norske kulturfeltet.

14,7%

av befolkningen var innvandrere i Norge ved inngangen til 2020. Det utgjør 800 000 personer. *

3,5%

3,5 % var norskfødte med innvandrerforeldre ved inngangen til 2020. Denne gruppen talte 188 800 personer. *

5,5%

av de ansatte lederne hadde utenlandsk bakgrunn ved statlig finansierte kulturinstitusjoner i Norge i 2015. *

30

av 230 norske kinofilmene med premiere i årene 2013-2020 hadde minst én birolle med synlig minoritetsbakgrunn. * 

9%

av de ansatte med kunstnerisk stilling innen orkesterfaget i Norge hadde bakgrunn fra Asia, Afrika og Latin-Amerika i 2015. *

INN vil arbeide systematisk for å øke deltagelse for personer med etnisk minoritetsbakgrunn som likeverdige aktører i kunst- og kulturlivet. 

HVILKE SAKER JOBBER INN MED?

Kulturelt utenforskap

Etniske minoriteter kan oppleve utenforskap, fremmedgjøring og undervurdering basert på faktorer som hudfarge, kulturbakgrunn og språk. Mange kunstnere og kulturarbeidere opplever også at de ikke anerkjennes på lik linje som ikke-minoriteter. Talent er overalt – mulighetene ikke! 

Antirasistisk arbeid

INN vil bidra til å bekjempe rasisme og diskriminerende holdninger.
Rasisme begrenser både etniske minoriteters muligheter i norsk kunst- og kulturliv og kulturlivets mulighet til å oppnå utvikling, vekst og kvalitet. Diskriminering hindrer både det etablerte kulturlivet og minoritetskunstnere selv i å se, anerkjenne og benytte etniske minoriteters talent og kompetanse.

Interseksjonalitet

Interseksjonalitet er, ifølge Det Norske Akademis Ordbok, “diskriminering på grunnlag av flere samvirkende forhold, slik som rase, kjønn, klasse og seksuell legning”. 

Vi ønsker at norsk kultur og kulturstøtte skal være tilgjengelig for alle, uansett etnisk bakgrunn, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, geografisk tilhørighet eller sosial bakgrunn.

Et tilgjengelig og inkluderende kulturliv

INN arbeider for inkluderende og tilgjengelige søknadsprosesser og for at etablerte maktstrukturer og nettverk skal brytes ned slik at alle talenter kan få muligheter og tilgang.

Vi ser at veien mot et reelt mangfoldig kulturliv med sunn og god representativitet MÅ skapes

i samarbeid med oss.

HVA MENER INN MEDLEMMENE?

"Er det nok med rekruttering i bransjen for å skape et mangfold når rollene ikke er mangfoldige? De fleste jeg vet om som ser ut som meg ender opp med stereotypiske roller som au pair og bes om å etterligne en gebrokken asiatisk dialekt uten R, jeg ser mange med vår bakgrunn begrenses til disse typer roller og der igjen begrenses fra å vise sitt potensial. Hvordan får vi vist noe talent når de alt har bestemt seg for hvem vi er?"

Anonymt medlem

"INN kan bidra til at alle etniske minoriteter i norsk kulturliv blir mer synlige, tatt med på råd osv. Bare ved å ha skapt en organisasjon hvor alle etniske minoriteter kan trekke i samme retning, har grunnleggerne gjort noe stort, etter min mening."

Siri Broch Johansen,

Sanger, forfatter og scenekunstner

"Jeg er medlem av INN fordi verdiene til INN stemmer overens med mine egne og mitt eget arbeid. Det er viktig at en slik organisasjon eksisterer for å løfte opp minoritetsstemmene, både politisk og aktivt."

Chi Ton,

Kreativ administrator med ledererfaring

KONTAKT OSS

Thanks for submitting!

HVA ARBEIDER INN FOR?

01

Jevnlig kartlegging av mangfold og etniske minoriteters situasjon i kunst og kulturliv.

02

Inkluderende og tilgjengelige søknadsprosesser.

03

At ekskluderende maktstrukturer og nettverk skal åpnes opp.

04

At alle talenter kan få muligheter og tilgang til norsk kulturliv.

05

Å bekjempe rasisme ved bevisstgjøring, opplæring, eksponering og politisk arbeid.

AKTUELT

Kilder som kan gi faktabasert informasjon:

  1. https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/nesten-15-prosent-er-innvandrere

  2.  https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/nesten-15-prosent-er-innvandrere

  3. NFI. 2021. Mangfold på kinolerretet 2013-2020 Mangfold på kinolerretet 2013-2020 https://www.nfi.no/aktuelt/2021/mangfold-pa-kinolerretet-2013-2020

  4. Kulturanalys Norden. 2017. Kultur med olika bakgrund Utländsk bakgrund bland anställda vid statligt finansierade kulturinstitutioner i Norden. https://kulturanalys.se/wp-content/uploads/2020/09/Kultur-med-olika-bakgrund_webb.pdf (s. 10)

  5. Kulturanalys Norden. 2017. Kultur med olika bakgrund Utländsk bakgrund bland anställda vid statligt finansierade kulturinstitutioner i Norden. https://kulturanalys.se/wp-content/uploads/2020/09/Kultur-med-olika-bakgrund_webb.pdf

bottom of page